Označovanie oviec a kôz

  • Individuálne označovanie oviec a kôz je základným predpokladom pre vedenie centrálnej evidencie.
  • Individuálnym označovaním je zabezpečené určenie totožnosti každého zvieraťa a jeho pôvodu vzhľadom na chov, miesto narodenia, krajinu pôvodu ako aj určenie zmien v lokalizácii vzhľadom na jeho chov a jednotlivých držiteľov počas jeho života.
  • Trvalé označenie oviec alebo kôz dvomi plastovými ušnými značkami, alebo jednou plastovou ušnou značkou a elektronickým identifikátorom, alebo jednou plastovou ušnou značkou len u oviec alebo kôz do veku 12 mesiacov, ktoré sú určené na jatočné účely v rámci Slovenskej republiky, alebo iným spôsobom podľa osobitného predpisu, len u zvierat, ktoré nie je možné označiť plastovou ušnou značkou ( zo zdravotných alebo iných dôvodov). Takto označené zvieratá nie sú v zmysle platných predpisov určené pre obchod v rámci spoločenstva.

Ušné značky, informácie a doklady potrebné k vedeniu centrálnej evidencie poskytujú regionálne strediská PS SR, š.p.

Aktuálne kódy a názvy plemien, krajín, udalostí a ostatné čísleníky potrebné k vedeniu centrálnej evidencie nájdete vo Voľnom prístupe k dátam CEHZ v časti Základné číselníky na www.cehz.sk.