O spoločnosti PSSR

Prinášame informácie širokej odbornej a chovateľskej verejnosti v oblasti:

  • výkonu kontroly úžitkovosti hospodárskych zvierat na Slovensku

  • centrálnej evidencie hospodárskych zvierat Slovenskej republiky

  • rozborov mlieka a paternity

  • DNA analýzy zvierat na Slovensku

Aktuálne informácie

Vážení chovatelia hovädzieho dobytka,
vzhľadom na zavedenie nových funkcionalít vyplývajúcich z vyhlášky MPRV SR č. 52 zo 16. marca 2020, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 20/2012 Z.z., bolo spustené nové spracovanie dokladov o premiestnení hovädzieho dobytka.
Každá farma hlási premiestnenie jednotlivo na samostatnom doklade o premiestnení typu A (farma odkiaľ), alebo B (farma kam). Spárované a spracované budú len riadky presunov, kde budú zhodné farmy odkiaľ a kam, kód zvieraťa a dátum presunu, bez ohľadu na to, či bol doklad doručený poštou, alebo elektronicky cez aplikáciu prístup farmára.

Elektronicky sa v prístupe farmára budú potvrdzovať nové doklady o premiestnení v MENU „Hlásenia“ -> „Nespárované hlásenia HD“.

Upozorňujeme, že pri potvrdení je možnosť vybrať len tie zvieratá, ktoré boli skutočne presunuté, ostatné zvieratá a ich presun, budú odmietnuté. Taktiež je možnosť „Odmietnuť celé hlásenie“ v prípade, že k takémuto presunu nikdy nedošlo, alebo presun už je spracovaný a jedná sa o duplicitné nespárované hlásenie. Po potvrdení/odmietnutí hlásenia sa vygeneruje nové „Nespárované“ hlásenie (napr. typu B), ktoré sa pri večernom spracovaní spáruje a spracuje. Kým je hlásenie v MENU „Hlásenia“ -> „Zoznam hlásení“ v stave „Nespárované“, existuje možnosť vymazať takého hlásenie, ktoré ste vložili, resp. potvrdili. V zozname hlásení a tiež v detaile hlásení sú zobrazené potvrdené a odmietnuté riadky.

Spracovanie presunov ostatných druhov HZ ostáva nezmenené.

V súlade s príkazným listom riaditeľa č. 8/2020 zo dňa 08.04.2020 sa s účinnosťou od 14.04.2020 ruší obmedzenie pracovnej doby a nariaďuje sa zamestnancom, ktorí budú zabezpečovať činnosti nevyhnutné pre chod podnikového riaditeľstva, regionálnych stredísk, účelových plemenárskych zariadení riadna pracovná doba podľa platných smerníc a nariadení štátneho podniku Plemenárske služby Slovenskej republiky.

V Bratislave, dňa 08.04.2020

Ing. Michal Čierny
Vedúci útvaru HSaD

Na základe preventívnych opatrení, sa splatnosťou od 9.3.2020 dočasne rušia STRÁNKOVE DNI v klientskom centre.
Čitať viac…

Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik, Starohájska 29, 852 27 Bratislava
v súlade s § § 281 – 288 Obchodného zákonníka
vyhlasujú I. kolo obchodnej verejnej súťaže na predaj nehnuteľností

Bližšie informácie k stiahnutiu TU

Oznam pre včelárske organizácie, spolky a chovateľov včiel TU.
Usmernenie pri postupe registrácie chovu s jednou ošípanou na domácu spotrebu nájdete TU.
Tlačivá na stiahnutie.
Usmernenie k registrácii včelstiev v databáze Centrálnej evidencie hospodárskych zvierat na pracovisku PS SR, š.p. Rosinská cesta 12, 010 08 Žilina nájdete TU.
Usmernenie k zrušeniu výnimky z povinnosti registrácie chovu ošípaných, kde sa chová len jedna ošípaná nájdete TU.

On-line prístup k dátam

Informácie z centrálnej evidencie hovädzieho dobytka, oviec, kôz, ošípaných, hydiny a bežcov. Aktuálne údaje o stave a premiestneniach hospodárskych zvierat na chovoch v Slovenskej republike.

Vstúpiť

Informácie z kontroly úžitkovosti hovädzieho dobytka, ošípaných, oviec a kôz v Slovenskej republike. Aktuálne výsledky z rozborov pre chovateľa, štatistické informácie pre odborníkov a manažérov.

Vstúpiť

Aplikácie umožňujúce chovateľom viesť evidenciu hospodárskych zvierat v elektronickej forme v súlade s požiadavkami vedenia centrálnej evidencie hospodárskych zvierat v Slovenskej republike.

Vstúpiť

Certifikáty kvality