CLRM - Akreditované činnosti

Centrálne laboratórium rozboru mlieka ponúka:

CLRM v Žiline je od 12.12.2003 akreditované SNAS – om pod registračným číslom S 003.

CLRM na medzilaboratórnych skúškach spôsobilosti v SR

Stanovenie počtu SB pre prístroje CLRM- 5, 6, 7, 8, 9

CLRM na medzinárodných skúškach spôsobilosti

Centrálne laboratórium rozboru mlieka (CLRM) sa v októbri 2016 zúčastnilo Medzinárodných skúšok spôsobilosti (MSS) – kruhové testy organizované ICAR-om.

MSS sa zúčastnilo 20 laboratórií zo 16 krajín sveta. V týchto testoch dostane každé laboratórium rovnakú sadu vzoriek s neznámymi hodnotami obsahu tuku, bielkovín, laktózy a počtom SB vo vzorke. Každá vzorka sa štandardným postupom odmeria 4 krát a namerané hodnoty sa pošlú na vyhodnotenie a štatistické spracovanie.

CLRM ZA bolo identifikované ako Laboratórium č. 21 pre SB, č. 16 pre tuk a bielkovinu, č. 14 pre laktózu, č. 13 pre UREA. V MSS sa vyhodnocuje opakovateľnosť, dosiahnute Z-skóre pri meraní jednotlivých vzoriek. Ak Z-skóre >=2 alebo -2 výsledky sú vyhovujúce. Ak je Z-skóre >2 ale 3 sú výsledky nevyhovujúce.

V tom istom roku sa naše laboratórium zúčastnilo MSS v Kiel

Výsledky Z-skóre CLRM na medzinárodnom kruhovom teste v ICARe
Výsledky hodnotenia MSS v Kiel
Výsledky Z-skóre MSS v Kiel

Kontakt

Ing. Štefánia Kišová
  vedúci útvaru CLRM
  ÚPZ Žilina
adresa Rosinská cesta 12, 010 08
obec Žilina
tel./klapka 041 – 5073 733
mobil  +421 915 851 391
email stefkakisova@pssr.sk